Vinh Tiền

Vinh Tiền

Hoạt động nghề nghiệp của Luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Đặc trưng của nghề Luật sư là nghề tự do, cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng và nhận thù lao từ khách hàng nhưng góp phần vào việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ công lý. Nghề Luật sư được tiến hành thông qua một loạt các giá trị nhằm hướng dẫn, điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật sư cho khách hàng nhưng cũng đề cao trách nhiệm đặc biệt trước công chúng.

VINH TIEN

Contact me now!

Zalo

Gọi Hotline

Facebook